Parlament przygotowuje zmiany w zasadach zbierania elektrośmieci

W lipcu z sejmu wyszedł projekt nowej ustawy dotyczącej zbierania elektrośmieci. Zmiany sprzyjają przede wszystkim klientom, którzy będą mogli łatwiej pozbywać się zepsutych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Co się zmieni?

Najistotniejsze zmiany wprowadzane przez nową ustawę dotyczą możliwości oddawania elektrośmieci bez konieczności zakupu nowego sprzętu. Dotychczas klient mógł oddać zużyty sprzęt jedynie w zamian za nowy. Tym samym kupując elektryczną szczoteczkę do zębów można było oddać sprzedawcy zużytą. Od dnia wejścia nowej ustawy mały sprzęt elektryczny lub elektroniczny (wielkość żadnego z wymiarów nie może być większa niż 25 cm) można oddać do sklepu bez konieczności zakupu nowego. Ustawodawca zobowiązuje do przyjmowania zużytego sprzętu wszystkich sprzedawców detalicznych posiadających sklepy o powierzchni nie mniejszej niż 400 m².

Ponadto sprzedawca sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma obowiązek odebrać od klienta zużyty sprzęt. W praktyce oznacza to, że klient, który kupi lodówkę może oddać sprzedawcy starą. Ustawa zobowiązuje sprzedawcę do odebrania zużytego sprzętu na własny koszt.

Kolejną zmianą jest zakaz zbiórki niekompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do tej pory częstą praktyką było demontowanie sprzętu, z którego użytkownik wybierał elementy np. do oddania na złom lub na części zamienne. Nowa ustawa zakazuje odbioru sprzętu niekompletnego. Ustawodawca w ten sposób pragnie zwrócić uwagę na to, że samodzielne demontowaniu urządzeń elektrycznych może być niebezpieczne dla ludzi i środowiska.

Zgodnie z przepisami unijnymi

Nowa ustawa uaktualnia obowiązujące przepisy w ten sposób, aby były one zgodne z dyrektywami unijnymi dotyczącymi tego zagadnienia.

Zgodnie z nimi Polska będzie musiała zwiększyć masę zbieranego sprzętu przypadającego na jednego mieszkańca z 4 kg do ok. 10 kg, czyli oczekiwany jest wzrost o niemal 230%.

Warto podkreślić również zapis, który nakłada obowiązkowe limity odbioru zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego na przedsiębiorców wprowadzających na rynek sprzęt gospodarstwa domowego. Do 2015 roku przedsiębiorca musiał zebrać zużyty sprzęt o łącznej masie stanowiącej 35% masy sprzedanego nowego sprzętu. Zgodnie z nowymi przepisami ilość ta ma wzrastać, aby docelowo w 2021 roku współczynnik ten wynosił 65%.